ESPI 6/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 października 2012 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Michała Kornackiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna przez Prezesa Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., w trybie:

 • transakcji sesyjnych zwykłych, w okresie od 26.01.2012r. do 07.03.2012 r.,
 • transakcji zawartej na podstawie umowy cywilno-prawnej poza Alternatywnym Systemem Obrotu, w dniu 26.10.2012 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

 • 26.01.2012 r. kupno 3 800 akcji Spółki po cenie 1,00 zł,
 • 26.01.2012 r. kupno    500 akcji Spółki po cenie 1,01 zł,
 • 27.01.2012 r. kupno    300 akcji Spółki po cenie 1,00 zł,
 • 14.02.2012 r. kupno    100 akcji Spółki po cenie 1,10 zł,
 • 24.02.2012 r. kupno    100 akcji Spółki po cenie 1,61 zł,
 • 28.02.2012 r. kupno    130 akcji Spółki po cenie 1,88 zł,
 • 05.03.2012 r. kupno      20 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
 • 07.03.2012 r. kupno    880 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
 • 07.03.2012 r. kupno 1 300 akcji Spółki po cenie 1,60 zł,
 • 26.10.2012 r. kupno 416 539 akcji Spółki po cenie 0,50 zł.

 

W wyniku w/w transakcji, Prezes Zarządu zwiększył swój udział w strukturze akcjonariatu Spółki do 5 423 669 akcji stanowiących 16,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 16.48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId