ESPI 4/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 10 czerwca 2013 r.

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod num erem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art.399 § 1 kodeks u s półek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz załączniki do uchwały nr 19 i uchwały nr 22.
W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że:
– Uchwała nr 8 w s prawie podziału zys ku netto za 2012 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 331 tys. PLN, tj. 1 gr/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 769 tys . PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 19 czerwca 2013 roku, a term in wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2013 roku.
– Uchwała nr 20 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast Uchwała nr 21 – teks t jednolity Statutu.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId