ESPI 2/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 09.01.2013 r.
Zarząd Internet Media Services SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 09.01.2013 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 358 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 358
000, co uprawniało do 83,63% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,20% ogólnej liczby głosów;
2) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 200 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 200 000, co uprawniało do 15,79% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId