EBI 8/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Internet Media Services SA
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Internet Media Services S.A.
Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2011 r. otrzymał uchwałę nr 1582/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 grudnia 2011 r, na mocy której Zarząd GPW SA wyznaczył dzień 4 stycznia 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00019”:
1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A,
2) 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B,
3) 1.241.820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii C,
4) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji serii D,
5) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E.
W/w akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IMS” i oznaczeniem „IMS”.
Kurs odniesienia w pierwszym dniu notowań wyniesie 1,60 zł.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook