EBI 7/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2011 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Internet Media Services S.A.  o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda:

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A,
2) 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B,
3) 1.241.820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii C,
4) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji serii D,
5) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E.
Proponowanym dniem pierwszego notowania jest 4 stycznia 2012 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId