EBI 6/2011 Wprowadzenie akcji Internet Media Services SA do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1562/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02zł (dwa grosze) każda:
1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A,
2) 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B,
3) 1.241.820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii C,
4) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji serii D,
5) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId