EBI 5/2013 Informacja ws. wypłaty dywidendy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w związku z dobrymi wynikami Grupy IMS w 2012 roku oraz planowanym w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakończeniem dużych inwestycji w System Digital Signage Premium oraz System Lokalizator, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2012 rok w wysokości 331 tys. zł, tj. 1 gr/akcję. W kolejnych latach Zarząd również będzie dążył do przeznaczenia części wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId