EBI 5/2011 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 30.11.2011 r. zawarł ze spółką zależną Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. (VMS Sp. z o.o.) umowę nabycia części środków trwałych użytkowanych przez VMS Sp. z o.o.

Cena nabycia wyniosła 144 tys. zł. Przeprowadzona transakcja, będąca elementem procesu restrukturyzacji VMS Sp. z o.o., ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów użytkowanych przez Grupę Kapitałową IMS i w efekcie uzyskiwanie jeszcze lepszych wyników Grupy z działalności.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId