EBI 33/2013 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 4 lipca 2013 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowienie o zmianie §12 ust. 3 oraz §17 ust. 4 statutu Spółki. Treść zmian w statucie wynika z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca br. (raport bieżący nr 28/2013). W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity statutu.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.