EBI 30/2013 Rozliczenie dotacji unijnej przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. otrzymał informację o wyniku weryfikacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku o płatność Tech Cave Sp. z o.o. (będącej 100% własnością IMS SA) złożonego 25 kwietnia br., wynikającego z zakończenia rozpoczętego w 2010 roku projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii Systemu Lokalizator – Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno – Reklamowy”. Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę zależną na realizację projektu w latach 2010 – 2013 wyniosły łącznie 2 318 tys. zł. System Lokalizator wdrożony został w 12 galeriach na terenie Polski, m.in. w galeriach Bonarka, Pasaż Grunwaldzki, Malta, Forum. Projekt pozwolił Tech Cave rozpocząć na szeroką skalę świadczenie innowacyjnych usług w galeriach handlowych w Polsce oraz wzbudził zainteresowanie zagranicznych partnerów tego typu usługami. Efektem tego są podpisane i zrealizowane umowy na dostawę standów m.in. do Hiszpanii, gdzie odbiorcą był jeden z największych graczy w Europie jeśli chodzi o zarządców i właścicieli galerii handlowych.

 

BGK zatwierdził do wypłaty na rzecz Tech Cave całość wnioskowanej kwoty premii technologicznej, tj. 1 365 tys. zł. Bezzwrotna dotacja w wysokości 1 365 tys. zł w istotny sposób obniży koszty działalności Grupy IMS i wpłynie na osiągane wyniki finansowe począwszy od III kwartału 2013 r. poprzez zmniejszenie amortyzacji dotowanych środków trwałych oraz zmniejszenie kosztów finansowych związanych z wykorzystywanym przy inwestycji kredytem technologicznym.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook