EBI 29/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. odebrany został z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS odpis z zarejestrowanym podwyższonym kapitałem zakładowym Spółki w kwocie 662.300,72 zł. O podwyższeniu kapitału zakładowego wynikającym z realizacji Programu Motywacyjnego opartego o opcje menedżerskie, Spółka informowała raportem bieżącym nr 24 z dnia 20 listopada br.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook