EBI 23/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie z działałności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz załączniki do uchwały nr 19 i uchwały nr 22.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że:

  •  Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 331 tys. PLN, tj. 1 gr/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 769 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 19 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2013 roku.
  •  Uchwała nr 20 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast Uchwała nr 21 – tekst jednolity Statutu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook