EBI 20/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F1

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2013 r. otrzymał uchwałę nr 457/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 r., na mocy której Zarząd GPW S.A. wyznaczył dzień 7 maja 2013 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00019”. O wprowadzeniu akcji serii F1 do obrotu Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 19/2013 z dnia 25 kwietnia br.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId