EBI 19/2013 Wprowadzenie akcji serii F1 do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. otrzymał uchwałę nr 436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 Internet Media Services S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Akcje serii F1 wynikają z programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. Akcje serii F1 stanowią 0,6% wszystkich akcji Spółki.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.