EBI 13/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 12.00.

Zarząd IMS SA przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId