EBI 11/2013 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowienie o zmianie §6 oraz §8A statutu Spółki. Treść zmian w statucie wynika z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia br. (raport bieżący nr 2/2013). W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity statutu.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook