EBI 11/2011 Zawarcie istotnych umów
Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 r. zawarł ze spółkami zależnymi:
Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. oraz Innovative Media Solutions GmbH umowy umorzenia należności w wysokości odpowiednio 931 tys. zł oraz 140 tys. euro.
Na w/w wierzytelności został wcześniej utworzony odpis aktualizujący w rocznym sprawozdaniu finansowym IMS S.A. za 2010 rok. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook