EBI 10/2011 Sprzedaż znaczącego aktywa

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. spółka zależna Innovative Media Solutions GmbH dokonała sprzedaży na rzecz Cacheman Limited 8.300 akcji stanowiących 83% kapitału zakładowego i uprawniających do 83% głosów na walnym zgromadzeniu Videotronic Espana Multimedia S.A.

Jednocześnie Zarząd Internet Media Services S.A. zawarł z Cacheman Limited umowę umożliwiającą odkupienie w/w akcji w terminie do 30 czerwca 2013 roku. Zbycie zlokalizowanej w Hiszpanii spółki zależnej przyczyni się do progresji wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId