Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 listopada 2018 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 29 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 11.00.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – pobierz

Projekty uchwał na NWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – pobierz

 

Informacja o liczbie akcji:

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólną liczbę akcji spółki  IMS S.A. z siedzibą w Warszawie stanowi 33.499.899 akcji na  okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda akcja.

Wszystkie istniejące akcje Spółki,  są akcjami na okaziciela i  uprawniają łącznie do  33.499.899 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 lipca 2018 roku.

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Polityka przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna):

Administratorem danych osobowych jest spółka IMS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 669 997,98 zł (wpłaconym w całości), zwana dalej „Spółką”. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz przetwarzaniem i ochroną przez niego danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres powyżej), poczty elektronicznej (adres e-mail: mojedane@ims.fm) lub formularza dostępnego na stronie internetowej http://ims.fm/.

Dane będą przetwarzane w celu obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Przekazanie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale ich przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twitter