Logo IMS
Akcjonariat
 Stan na 11.01.2019 r. Ilość akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące    
Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki 3.354.973 10,01%
Wiesław Rozłucki 320.000 0,96%
Jarosław Dominiak 114.101 0,34%
Jarosław Parczewski 25.000 0,07%
Andrzej Chajec 5.525 0,02%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające    
Dariusz Lichacz 6.158.820 18,38%
Michał Kornacki 5.939.784 17,73%
Piotr Bielawski 770.000 2,30%
Wojciech Grendziński 357.305 1,07%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego    
Fundusze Zarządzane przez Opera TFI S.A. 4.233.164 12,64%
Paweł Przetacznik 2.243.284 6,70%
 Pozostali Akcjonariusze 8.302.286 24,78%
 Akcje własne IMS S.A.* 1.675.657 5,00% 
SUMA 33.499.899 100%

zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 33.499.899 akcje (seria A).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.